Home People Curriculum Academic Publications Alumni

::People:: 


 


Faculty
       
   


Dr. Xinjian Liu, Senior Engineer (email: liuxj@nju.edu.cn)

Dr. Xiafei Hu, Engineer (email: huxiafei@nju.edu.cn)

   
             
 
Ph.D. Candidates
       
   


Yiwei Han (email: 719913189@qq.com)

Qizhi Liang (email: 1570929266@qq.com)

Xia Shan (email: shanxia@ntu.edu.cn)

Dayong Li (email: 1191075900@qq.com)

Ya Cao (email: cone_zimint@yeah.net)

Lin Wang (email: wanglinnee@163.com)

Jianyang Lu (email: 591453120@qq.com)

Yujing Zeng (email: 760461723@qq.com)

Ying Deng (email: 1299288827@qq.com)

Lingjun Sha (email: 1072064592@qq.com)

Xiaomeng Yu (email: 895233653@qq.com)

Xinyu Qu (email: mathilda_qu@163.com)

Zheying Mu (email: 1064353527@qq.com)


       
             
 
M.Sc. Students
     
   

Beibei Nie (email: a2330678745@163.com)

Jiahua Yang (email: 710396440@qq.com)

Haojie Xie (email: 1694245904@qq.com)

Tianci Zhou (email: 1647786811@qq.com)

Kaizhi Wang (email: mg21300096@smail.nju.edu.cn)

Dongyu Xu (email: arain_xdy@163.com)

Qianxi Zhou (email: zhouqx0109@163.com)

Keqin Ying (email: yingkq715@163.com)

Yanbing Wu (email: wyb0510@qq.com)

Yuying Pan (email: 1027122092@qq.com)

Shiao Yang (email: yangshiao2019@163.com)

Bingqian Lu (email: lubingqian1127@163.com)

Gaoxiang Wang (email: gaoxiangwang826@163.com)

Yu Sun (email: sunyu18068846082@163.com)

 
             
 
Undergraduate Students
       
   

Weikang Ge (email: 3150295351@qq.com)

 
             
 
Former members
       
   

Faculties: Pingping Shen, Chunhai Fan, Rongwu Yang, Dongmei Zhang, Yang Xiang

Postdoctors: Jiali Cai, Ning Gan, Lifang Liu, Zhong Chen, Haiying Gu,
             Xiaofeng Ren, Jinzhong Xu, Haibin Zhu, Jing Wang,
             Wei Wang

Ph.D. Students: Chunhai Fan, Xinjian Liu, Rongwu Yang, Nandi Zhou,
                Jing Chen, Zhiqiang Liang, Yinxi Huang, Han Xiao,
                Xin Zhang, Xiaoli Zhu, Guifang Chen, Yongjun Nie,
                Zhiqiang Zhu, Qianlu Yang, Jing Wang, Jing Zhao,
                Yuanyuan Xu, Zonghuang Ye, Zhaoyin Wang, Limin Ning,
                Hao Li, Xiaoxi Li, Chao Li, Tao Gao, Yue Huang, Jinlong Li,
                Jiehua Ma, Chang Feng, Hai Shi, Shuai Wu, Lei Wang,
                Ji Zheng, Zhaowei Sun, Jin Jiao, Menglu Li, Ying Peng, Liu Shi,
                Minghui Wang, Chengjie Duan
M.Sc. Students: Yi Zhuang, Xiaofang Hu, Haiyan Wang, Jiantao Pang,
                Xiaochen Cheng, Rong Guan, Qiuxia Gao, Yanyan Yuan,
                Han Dai, Jun Zhong, Yi Xu, Ziyi Sun, Weilin Peng,
                Tao Liu (2001 year), Pengpeng Tian, Wenjun Zhang,
                Libin Shang, Xin Gan, Ting Chen, Xiaofeng Zheng,
                Hui Zhou, Wei Xing, Xiang Ma, Ge Gao, Ting Liu,
               Chang Shi, Kun Han, Lei Liu, Fanben Meng,
               Tao Liu (2007 year), Zhenyu Shao, Wenying Meng,
               Wei Zhu, Peng Miao, Ya Cao, Jinghua Yang, Yun Li,
               Xiaolan Wu, Aiping Duan, Haona Xie, Dawei Yang, Luming Wei,
               Weiwei Li, Dan Wu, Qiongxuan Fan, Shiyu Gu, Jun Zhi,
               Xiaolu Hu, Bei Wang, Yaqin Tao, Chaoli Mu, Yi Yang,
               Lan Xue, Yanxia Wang, Yunfei Liu, Wenxin Chai, Tian Tian,
               Fengjie Jia, Mengjiao Wang, Yanhong Pan, Xuemei Ma,
               Yichen Zhang,Youjing Gong, Yuxin Lin, Bing Lu, Deqi Kuang             
Undergraduate Students: Weitian Qi, Wei Teng, Jiye Shi, Lan Chen,
                Hua Guo, Yu Zeng, Lingfei Luo, Bin Li, Fang Chen,
                Huiyu Zhu, Minjun Qin, Xiaoting Jiang, Hui Min,
                Dongdong Zhou, Lu Zheng, Mingyu Tang, Lin Feng,
                Xingwu Wang, Lidong Sun, Chaoping Qin, Gaofeng Fan,
                Yuting Sun, Xiaoyue Wang, Kun Yin, Anyue Chen,
                Deli Hong, Zhenyu Chen, Qiao Zhang, Zhaosheng Lin,
                Wei Dai, Guangsong Ran, Ronghui Pan, Min Shen,
                Xuejun Zhu, Zhenning Ren, Xi Min, Lin Lei, Lu Wang, Tianqi Li,
                Liudi Li, Xinyi Zhou, Ruoyi Chen

Foreign students: Yishida Yuri, Qing Xie, Jiyeon Park

     

 


Maintained by Tianci Zhou      (1647786811@qq.com) Page last modified : 03-04-2024

© GenxiLi Lab, 2024

Genxi Li Lab Nanjing University